© Simone Aaberg Kærn

Smiling in a War Zone, 2005
80.60 min., Simone Aaberg Kærn & Magnus Bejmar,
Flying Enterprise Production


Simone Aaberg Kærn
Open SkyClick for English text


Open Sky är Simone Aaberg Kærns första stora separatutställning, och den har luft och flygning i centrum. Den handlar om kampen om det fria luftrummet och om drömmen att kunna flyga. Att se upp mot himlen och så göra det. Konstnären Simone Aaberg Kærn har gjort det. Hon flög sitt eget plan rätt in i Afghanistans krigszon. En fyrtio år gammal enmotorig Piper Colt 108. Detta lilla bräckliga flygplan inkluderas nu i utställningen som i sommar fyller hela Malmö Konsthall.


Utställningen är uppbyggd som en resa - en flygtur genom estetiska, historiska och politiska landskap, mot en möjlig strategi för den enskilda individens agerande i en global verklighet.


Under de senaste tio åren har Simone Aaberg Kærn haft luften och flygningen som genomgående tema i en rad videoverk, installationer och performance - ofta i kombination med en historisk och social representation av kvinnan som subjekt. Inspirationen kommer från de kvinnliga stridspiloter från förr som fick chansen att pröva sina vingar när krigets kaos öppnade oväntade möjligheter. Mest känt är hennes porträttsvit "Sisters in the Sky" av kvinnliga amerikanska stridspiloter under andra världskriget. Det ägs av Konstmuseet Louisiana och visades på Venedigbiennalen 1999. Måleri och ljud i en mäktig installation möter det nya verket om resan till Kabul som inkluderar ett helt flygplan. Resan till Kabul har även blivit dokumentärfilm. "Om konsten att flyga till Kabul" ("Smiling in a Warzone") som Simone gjort tillsammans med journalisten och filmaren Magnus Bejmar har svensk biopremiär den 21 april.


Detta är första gången de olika delarna i hennes nu tioåriga flygprojekt och egensinniga konstnärskap visas samlat under ett tak. Ämnen som Kærn arbetat med i flera år har blivit högaktuella. Det pågår en kamp i världen om luftrummet och rymden. Kina planerar sina första månfärder och flyget gör nu på allvar världen mindre och mer instabil. Krig avgörs idag genom luftherradöme och luftbroar är länken mellan en värld av kaos och det stillastående folkhemmet.


Utställningen kan leda fram till diskussioner om jämställdhet som når bortom kvinno-representation i riksdag och bolagsstyrelser. Om konst, där kvinnor är subjekt och tar beslut även i så främmande situationer som krig.


Himlen och luftrummet är, i ett globalt perspektiv, en plats för strid - om makt, prestige och politik. Samtidigt är himlen en tillflyktsort för den enskilda människan, en projektionsyta för önskningar och drömmar.


Simone Aaberg Kærn är född 1969 i Köpenhamn, där hon är bosatt och verksam. Hon studerade på den Kongelige Danske Kunstakademie 1993-1998 och på Goldsmiths College of Fine Art i London 1995-1997. 1996 tog hon flygcertifikat vid Clacton Aero Club i Storbritannien och har till och med tävlat i konstflygning.


Utställningar: 25.5 - 20.8 2006
Öppettider: Alla dagar 11-17, Onsdagar 11-21
Stängt: Midsommarafton, Midsommardagen,
24/12, 25/12, 31/12 samt när vi byter utställning


Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7
S-200 10 Malmö
Telefon +46 40 34 12 86 (Bookings and information)
Fax +46 40 30 15 07
Email info.konsthall@malmo.se

www.konsthall.malmo.se


Simone Aaberg Kærn
Open Sky"Open Sky" is Simone Aaberg Kærn's first major solo exhibition and focuses on the sky and flight. Her theme is the battle for free airspace and our dream of being able to fly - of looking up to the sky and just taking off. Aaberg Kærn has done just that - she has flown her own plane right into the war zone in Afghanistan. The plane was a forty-year-old single-engine Piper Colt 108. This small, fragile plane is included in the exhibition, which will fill the entire space of Malmö Konsthall this summer.


The exhibition is organised like a journey - a trip by air through aesthetic, historical and political landscapes, and towards a possible strategy for how the individual can act within a global reality.


Over the past ten years, Aaberg Kærn has had the sky and flight as her recurring theme in a series of videos, installations, and works of performance art - often in combination with a historical and social representation of the woman as subject. Her inspiration comes from the women fighter pilots of times gone by who were given the chance to try out their wings when the chaos of war opened up unexpected opportunities. Best known is her series of portraits called "Sisters in the Sky" of American women fighter pilots during World War II. The series is owned by the Louisiana Museum of Modern Art and was displayed at the Venice Biennale in 1999. Her new work about her journey to Kabul is a powerful installation incorporating painting and sound and an entire airplane. The journey also resulted in a documentary film entitled "Smiling in a Warzone" which Aaberg Kærn made together with journalist and filmmaker Magnus Bejmar, and which will premiere in Swedish cinemas on 21 April.


This is the first time that the various aspects of her now decade-long flight project and artistic career are displayed under the same roof. Subjects to which she has devoted years are now highly topical. The world is currently experiencing a battle over airspace and outer space. China is planning its first trips to the moon and air flight is making the world ever smaller and more unstable. Air supremacy is now determining the outcome of wars, and air bridges are the link between a world of chaos and the calm backwaters of home.


The exhibition can lead to discussions about gender equality beyond the usual topics of female representation in the Riksdag and on corporate boards. Discussions about art, in which women are the subject and make decisions even in such unfamiliar situations as war.


From a global perspective, the sky and airspace are a place of battle - over power, prestige and politics. At the same time, the sky is a place of refuge for individuals, a place onto which they project their wishes and dreams.


Simone Aaberg Kærn was born in 1969 in Copenhagen, where she lives and works. She studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts from 1993-1998 and at Goldsmiths College of Fine Art in London from 1995-1997. In 1996, she gained her pilot's licence at the Clacton Aero Club in the UK and has even competed in aerobatics.


Exhibition: 25 May - 20 August 2006
Opening hours: daily 11 am - 5 pm, Wed 11 am - 9 pm