Paul Cézanne / Kunsthalle Mannheim. Inv. No. M303

Paul Cézanne: Le Fumeur accoudé, c. 1891
Oil on canvas
Credit: Kunsthalle Mannheim. Inv. No. M303
Photo credit: Kunsthalle Mannheim
Photo: Margita Wickenhaüser


Cézanne & Giacometti


Click for English text


Louisiana Museum of Modern Art har 50-års jubilæum i 2008, og det markeres med jubilæums-udstillingen "Cézanne & Giacometti" - en udstilling, der både er en ny fortælling om to kunstnere og deres liv og værk, og en fortælling om, hvad kunst er, og hvad den kunstneriske skabelsesproces er. Udstillingen består således, overordnet set, af tre kapitler - eller tre udstillinger i én.


Første kapitel er en retrospektiv præsentation af den store franske maler Paul Cézanne - den første i Danmark. Med omkring et halvt hundrede værker hentet fra museer og samlinger over hele verden får beskueren et indtryk af kunstneren og hans motivverden: portrættet, hans vidunderlige stillebener med æbler, landskabet og yndlingsmotivet: bjerget "Mont Sainte Victoire" uden for Aix-en-Provence.


Derefter - i andet kapitel - følger en retrospektiv præsentation med små hundrede værker af den schweitziske kunstner Alberto Giacometti, herunder værker fra hans surrealistiske periode samt malerier - aspekter der ikke er dominerende i Louisianas store faste samling af kunstneren.


Endelig - som det tredje og sidste kapitel - følger sammenstillingen af de to kunstnere. Det bliver naturligvis en overvældende oplevelse at skulle tilegne sig to hele forløb af to så væsentlige kunstnere - men heri ligger udstillingens udfordring til beskueren: at kunne række ud over den enkelte kunstners univers og anskue, på hvilken måde de to har noget til fælles - nemlig arbejdet, visionen, værket, kort sagt: Kunsten. Udstillingens ambition er med andre ord at få beskueren til at overveje, hvad det egentlig er, der ansporer kunstneren i hans arbejde.


Paul Cézanne (1839-1906) var ikke specielt optaget af Alberto Giacometti (1901-1966) - al den stund at sidstnævnte var fem år gammel, da den franske mester døde! Men den anden vej rundt er der til gengæld fuld kontakt: Giacometti er optaget af Cézanne hele sit liv. Han kopierer ham, skriver om ham, refererer til ham og har ham i perioder som en slags rollemodel.


Men sammenhængen stopper ikke med dette. Cézannes og Giacomettis kunstnerliv udviser en forbløffende parallelitet. I deres første år frem til de er sidst i trediverne, er de begge optaget af vold, seksualitet, destruktivitet og meningsløshed. Cézanne maler nogle ukonventionelle og egensindige billeder i disse tidlige år - han kasserer også en masse - medens Giacometti er surrealist, med alt hvad det indebærer af psykodrama og symbolik. Louisianas publikum kender ikke denne del af Giacomettis værk så godt, da han i højere grad er repræsenteret med sit senværk i Louisianas samling, men med denne udstilling gives en mulighed for en konfrontation med den del af værket.


Siden hen skifter de to kunstnere spor - men de vedbliver med at ligne hinanden i deres tilgang til stoffet. De forbliver uophørligt optaget af at gengive, hvad de ser og sanser - men gribes samtidig af tvivl, anfægtelse og skepsis over for eget arbejde kombineret med en stærk tro på dets kvalitet. Det fører dem ud i gentagelser af det samme motiv og i meget omstændelige arbejdsprocesser. Sluttelig må de begge resignere over for håbet om, at man som kunstner kan nå det udtryk, der lokker en til at blive ved med at arbejde. Og så arbejder de i øvrigt videre. Af selv samme grund. Udstillingen er baseret på værker lånt fra National Gallery, London, National Gallery of Art, Washington, Metropolitan Museum of Art og MoMA Museum of Modern Art, New York, Kunsthaus Zürich og Kunstmuseum Basel - samt fra mange andre museer og private samlere i Europa og USA.


Udstillingen er tilrettelagt af Poul Erik Tøjner, Louisianas direktør, og Dr. Felix Baumann, tidligere direktør for Kunsthaus Zürich og nuværende præsident for Alberto Giacometti Stiftung, Zürich. I forbindelse med udstillingen udgiver Louisiana et dansk katalog i form af en Louisiana Revy samt et internationalt katalog på engelsk og tysk udgivet på Hatje Cantz Verlag.


Sponsorer
AUGUSTINUS FONDEN har støttet udstillingen
DONG Energy er hovedsponsor for Louisianas udstillinger
Realdania er sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger
Nykredit er sponsor for LOUISIANA CONTEMPORARY


Udstilling 20. februar - 29. juni 2008

Museets åbningstider Tirsday-Fredag kl. 11 - 22,
Lørdag og søndag 11 - 18, Mandag lukket


Louisiana Museum of Modern Art
Gl. Strandvej 13
DK-3050 Humlebæk
Tlf +45 4919 0719
Fax +45 4919 3505
Auto info +45 4919 0791
Billetbestilling +45 4919 0720
Email mail@louisiana.dk

www.louisiana.dk


Alberto Giacometti / Louisiana Museum of Modern Art

Alberto Giacometti: Homme qui marche, 1960
Bronze
Louisiana Museum of Modern Art


Cézanne & Giacometti


The Louisiana Museum of Modern Art celebrates its 50th anniversary in 2008, and is marking the event with the anniversary exhibition "Cézanne & Giacometti" - an exhibition that is both a new story of the two artists and their life and work, and a story about what art is and what the artistic process of creation is. The exhibition consists broadly of three "chapters" - or three exhibitions in one.


The first chapter is a retrospective presentation of the great French painter Paul Cézanne - the first in Denmark. With about fifty works obtained from museums and collections all over the world, the visitors will be given an impression of the artist and his range of subjects: the portrait, his wonderful still lifes with apples, the landscape and his favourite subject, the mountain Mont Sainte Victoire outside Aix-en-Provence.


Then - in the second chapter - comes a retrospective presentation of just under a hundred works by the Swiss artist Alberto Giacometti, and finally - as the third and last chapter - comes the comparison of the two artists.


It will of course be an overwhelming experience to take in the two whole careers of such important artists - but this is where the exhibition's challenge lies for the viewer: to reach out beyond the individual artist's universe and see how the two have something in common - the work, the vision, the oeuvre - in short, the art. In other words, it is the ambition of the exhibition to make the viewer consider what it really is that motivates the artist in his work.


Paul Cézanne (1839-1906) was not greatly preoccupied with Alberto Giacometti (1901-1966) - given that the latter was five years old when the French master died! But there was full contact the other way round: Giacometti was fascinated by Cézanne throughout his life. He copied him, wrote about him, referred to him and took him as a kind of role model for some periods. But the connection does not stop there. Cézanne's and Giacometti's artistic lives show amazing parallels. In their early years, until their late thirties, they were both interested in violence, sexuality, destruction and meaninglessness. Cézanne painted some strange pictures in those early years - he also scrapped many of them - while Giacometti was a Surrealist, with all this involved of psychodrama and symbolism.


Later the two artists changed tack - but they continued to resemble each other in their approach to the material. They maintained a constant interest in depicting what they saw and sensed - but were at the same time plagued by doubts, scruples and scepticism about their own work, combined with a strong faith in its quality. This led them into repetitions of the same subjects and extremely meticulous working processes. And in the end both had to abandon the hope that as an artist one can achieve the expression that tempts one to carry on working - but then just carried on anyway, for the very same reason.


The exhibition is based on loans from collections such as th National Gallery, London, the National Gallery of Art, Washington, the Metropolitan Museum of Art and MoMA, the Museum of Modern Art, NewYork, Kunsthaus Zurich and Kunstmuseum Basel - as well as many other museums and collectors in Europe and the USA.


The exhibition has been arranged by Poul Erik Tøjner, the director of Louisiana, and Dr. Felix Baumann, the former director of Kunsthaus Zurich and now the president of Alberto Giacometti Stiftung, Zurich. In connection with the exhibition a catalogue is being published in English and German by Hatje Cantz Verlag.


Sponsors
AUGUSTINUS FONDEN supports the exhibition.
DONG Energy is the principal sponsor of Louisiana's exhibitions.
Realdania is the sponsor of Louisiana's architectural exhibitions.
Nykredit is the sponsor of LOUISIANA CONTEMPORARY.


Exhibition 20 February - 29 June 2008

Opening hours Tues-Fri 11 am - 10 pm,
Sat/Sun 11 am - 6 pm, closed on Mondays