© Jeannette Christensen

© Jeannette Christensen


Beauty for Ashes

Jeannette Christensen
, Hege Nyborg, Line Wælgaard


Click for English text


Arthur C. Danto refererer til Jesaja 61.3 i sin bok om skjønnhet. Sitatet er som følger: "Give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness". "Beauty for ashes" er et hebraisk ordspill. Epher eller aske stammer fra ideen å blåse og er et anagram på Pa'ar som henviser til ordet skjønnhet. Skjønnheten er like flyktig og forgjengelig som naturens og menneskets livsløp.


Med utgangspunkt i sitatet "Beauty for Ashes" problematiserer de tre kunstnerne Jeannette Christensen, Line Wælgaard og Hege Nyborg ulike perspektiver rundt det forgjengelige. Utstillingen omfatter fotografier, objekter, skulptur, maleri og tegninger.


Jeannette Christensen uttrykker seg gjennom et mangfold av teknikker og medier. Hennes iscenesatte motiver, objekter og installasjoner kan samles under et felles overbyggende prosjekt. De er kommunikasjonsøvelser som gjerne kommer i serier. Hensikten er at betrakteren skal løse de avanserte kodene hun nedfeller i sine arbeider. Disse kodene belyses gjennom Christensens kontinuerlige dialog med kunsthistorien og hennes appropriasjoner av tidligere mesterverk.


Kvinnens flyktige karakter og skikkelse er sentral i Hege Nyborgs tegninger og malerier. Kvinnen som yndet motiv og metafor for mannens erotiske lengsel settes inn i et større perspektiv. Nyborg approprierer forfatteres tekster og billedkunstneres motivkretser. Hun betjener seg av et rikt historisk materiale for å formidle et nytt meningsinnhold med urovekkende undertoner. Gjennom tekstfragmenter, hvor enkelte er gravert inn på frihånd i glasset som dekker bildene, blir hennes arbeider filosofiske betraktninger rundt fremstillingen av kvinner i et kunsthistorisk og litterært perspektiv.


I Line Wælgaards symbolmettede arbeider møter vi landskap, horisonter og skystudier. Wælgaards blikk evner å kommunisere en latent spenning i landskapene, noe som oppleves som urovekkende og ubehagelig. Denne dualiteten i hennes motiver gir et inntrykk av å både invitere og avvise. Hvor ligger dette ubehaget, hvilke stemninger genereres av møte med disse motivene?  Det er i møtet med naturen og dens mektige latente kraft Wælgaard fanger ubehaget.


Exhibition: 4.5. - 20.8.2006
Opening hours: Mandag 11 - 16, Tirsdag-Torsdag 11 - 19,
Fredag-Søndag 11 - 18


Henie Onstad kunstsenter
Prosjektrommet
Sonja Henie vei 31
N-1311 Høvikodden (Oslo)
Telephone +47 67 80 48 80
Email post@hok.no

www.hok.no

Beauty for Ashes

Jeannette Christensen
, Hege Nyborg, Line Wælgaard


In his book about beauty, Arthur C. Danto refers to Isaiah 61.3. The quotation runs as follows: "Give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness". "Beauty for Ashes" is a Hebrew pun. Epher, or ash, is derived from the idea of "blowing" and is an anagram of Pa'ar, the word for "beauty". Beauty is just as transient and ephemeral as the course of nature and a human life.


Taking the quotation "Beauty for Ashes" as a starting point, this exhibition by the three artists Jeannette Christensen, Line Wælgaard and Hege Nyborg approaches the subject of temporality from various different perspectives.


Jeannette Christensen expresses herself through a variety of techniques and media. However, her staged motifs, objects and installations can be said to belong to one overriding project. They are exercises in communication that frequently come in series. Christensen intends the observer to decipher the advanced codes contained in her works. These codes gradually become clear through Christensen's dialogue with the rich heritage of art history and her appropriations of former masterpieces.


The ephemeral character and figure of woman is the central element of Hege Nyborg's drawings and paintings. She places woman as a favoured motif and metaphor for man's erotic longings in a wider perspective. Nyborg appropriates the texts of writers and the motifs of pictorial artists. She selects from a rich variety of historical material in order to convey new meanings with disturbing undertones. By means of references to texts, where some are actually engraved by hand onto the glass that covers the pictures, her works become philosophical reflections on the representation of women from both an art historical and literary perspective.


Line Wælgaard's heavily symbolic works consist of landscapes, horizons and studies of clouds that are more than just mechanical reproductions of natural phenomena. Wælgaard manages to communicate a latent tension in the landscapes that evokes feelings of unease and discomfort. This duality in her motifs both attracts and repels us. Where does this discomfort stem from and what states of mind are aroused? Wælgaard succeeds in capturing this discomfort in the face of nature and its powerful, inherent forces.


Exhibition: 4 May - 20 August 2006
Opening hours: Mon 11 am - 4 pm, Tue-Thu 11 am - 7 pm,
Fri-Sun 11 am - 6 pm