© Henrik Håkansson


Henrik Håkansson


Click for English text


I samarbete med forskare vid Avdelningen för Teoretisk ekologi, Lunds universitet, har Henrik Håkansson fått möjlighet att spela in och filma vid testflygning av bl a fågelarten Rödstjärt. Utifrån detta arbete presenterar han det nyproducerade projektet "From Here To Eternity (Phoenicurus Phoenicurus) The Wind Tunnel Sessions, Lund Oct 24-29, 2004". Projektet kretsar kring forskarnas unika möjligheter att undersöka fåglars exakta flygsätt i en specialbyggd vindtunnel. I fokus för utställningen står en fullskalig skulptur av vindtunneln, filmer som visar flygningens estetik och ett ljudverk som dokumenterar forskarnas testprocess. Håkansson lyfter också fram Helsingborgs Museers magasinerade och omfattande fågelsamling donerad av privatsamlaren Carl Möller. I en installation som speglar förvaringsmetoder, kommenterar Håkansson vetenskap, klassifikation och utarmning av naturens resurser och arter.


Henrik Håkanssons verk fokuserar ofta på teman som kretsar kring relationen mellan människa, djur, insekter och växter. Genom verk som till karaktären liknar naturvetenskapliga experiment och genom att använda avancerad teknisk utrustning, arbetar Håkansson med biologens/zoologens minutiösa precision, men med en konstnärlig och reflexiv utgångspunkt.


I hans verk kolliderar naturens långsamhet med teknikens hastighet och han ställer frågor om dagens moderna människa och hennes förhållande till naturen. Håkansson vill synliggöra naturen - som människan har ett alltmer distanserat förhållande till - och påvisar naturen som en scen där konstnärlig aktivitet utspelar sig.


Henrik Håkansson arbetar med film, visuella installationer, ljudbilder, digitala uttryck och med att skapa naturobservationer (konstruerade naturkretslopp) utifrån ett konstnärligt perspektiv. Till skillnad från iscensatta och kommenterade naturfilmer arbetar han med filmer och installationer där analyser och uppenbara svar uteblir. Det konstnärliga förloppet har ofta har en suggestiv karaktär, t ex genom den intensitet som skapas vid filmande av svärmande getingar eller genom Håkanssons bruk av musik.


Henrik Håkansson är född i Helsingborg och bor och arbetar i Varberg och Berlin.


Exhibition: December 11, 2004 - February 27, 2005
Opening Hours: Tue-Sun 10am - 5pm, Thu 10am - 8 pm


Dunkers Kulturhus
Kungsgatan 11
S-252 21 Helsingborg
Telephone +46 042 - 10 74 00
Fax +46 042 - 10 74 10

www.dunkerskulturhus.com


Henrik HåkanssonHenrik Håkansson's work focuses on themes regarding the relationship between man, animal, insect and plants. Through works with characteristics resembling scientific experiments and through the use of advanced technical equipment Henrik Håkansson visualizes the distance between humans and nature.


In Håkansson's exhibition mechanical observation meets the animal kingdom, and in the filming of birds, bats and insects he creates references to both film and music videos. Nature's slow pace collides with the speed of technology and questions today's modern man and his or her relationship to nature. The works are usually of a suggestive character through among other things the intensity created when filming for instance swarming wasps or through Håkansson's use of music.


The exhibition at Dunker Culture Centre will include several new works. Henrik Håkansson was born in Helsingborg and lives and works in Varberg and Berlin.


December 11, 2004 - February 27, 2005