© Bigert & Bergström

Bigert & Bergström: The Waiting Room, 2002


WHAT IST IMPORTANT? VAD AR VIKTIGT?
3:e Ars Baltica triennalen för fotografisk konst

Knut Åsdam
(NO), Bigert & Bergström (SE), Agnieszka Brzezanska (PL), Aristarkh Chernyshev (RU), Oskar Dawicki (PL), Miklos Gaál (FI), Ilkka Halso (FI), Isabell Heimerdinger (DE), Elsebeth Jørgensen (DK), Anne Szefer Karlsen (NO), Eve Kask (EE), Joachim Koester (DK), Tatyana Liberman (RU), Wiebke Loeper (DE), Wolfgang Plöger (DE), Arturas Raila (LT), Gatis Rozenfelds (LV), Johanna Rylander (SE), Jari Silomäki (FI), Florian Slotawa (DE), Irma Stanaityte (LT)


Click for English text


Den tredje Ars Baltica triennalen för fotografisk konst visar hur konstnärer i tio länder runt Östersjön just nu arbetar med den fotografiska bilden. Projektets strukturella innehåll börjar med att se närmare på vad som är viktigt idag för konstnärer från Östersjöregionen som använder fotografiet som medium. Etymologiskt sett är "important" [viktigt] det som är tillräckligt värdefullt för att "föras in", m.a.o. det som den enskilda människan eller en grupp söker upp och väljer ut åt sig själv.


What is Important/Vad är viktigt? är inte en tematisk utställning, men de utvalda verken avspeglar ett visst konstnärligt förhållningssätt. Medan många konstnärer arbetade med att etablera fotografi som konst under 90-talet, är idag konst med fotografi en av många konstnärliga metoder. Konstnärer undviker den enskilda föreställande bilden eller leker med den, inkluderar både det performativa och det berättande i sitt arbete och skapar bildkaleidoskop eller bildsammansättningar. Fotografi skiljs inte ut som ett specifikt medium utan används av konstnären, liksom andra använder det. Det formella är med andra ord mindre viktigt än konstnärens försök att få fram bitar av verkligheten, "importera" dem och tillägna sig dem, och att kommunicera dem till andra.


Paradoxalt nog kombinerar konstnärerna i denna utställning ett intresse för det till synes oviktiga med en önskan om att frambringa viktiga berättelser. De mest skilda berättelseformer i dagens fotografiska konst från Östersjöregionen utkristalliserar sig kring det följande. Å ena sidan finns det historier som handlar om jaget, eller om när det offentliga kommer i konflikt med det privata och där subjektiva erfarenheter och lekfulla berättelser ersätter den fokusering på kroppen som var så typisk för 80- och 90-talen. Å andra sidan finns det historier där platser runtomkring och bortom jaget är centrala och där platsernas subjektiva betydelse ersätter den distanserade synen på platser som var karakteristisk under början av 90-talet. Genom att ägna sig åt det lokala, det privata och den personliga ståndpunkten lägger konstnärerna särskild vikt vid individuella territorier som ännu inte har absorberats globalt eller medialt.


Curators
Dorothee Bienert, Berlin; Lars Grambye, Köpenhamn; Lolita Jablonskiene, Vilnius


Katalog
Utställningskatalogen är på 160 sidor med 150 illustrationer. Publikationen som är på engelska har utarbetats som ett diskussionsforum för konst och fotografi i Östersjöregionen och innehåller texter av konstnärerna själva liksom av Dorothee Bienert, Ekaterina Degot, Helena Demakova, Lukasz Gorczyca, Lars Grambye, Jonas Ekeberg, Anders Härm & Hanno Soans, Mika Hannula, Lolita Jablonskien, Lars Bang Larsen, John Peter Nilsson, Jonas Valatkevicius och Jan Verwoert.


Utställningen har tidigare tidigare visats i Stadtgalerie Kiel (DE); Mecklenburgisches Kuenstlerhaus Schloss Plueschow (DE); Bergen Kunsthall, Bergen (NO); Contemporary Art Centre, Vilnius; Former Building of the Riga City Council, Riga (LV),Tallinn Art Hall, Tallinn (EE), Pori Art Museum, Pori (FI)


Ett projekt av Ministry of Education, Science, Research and Culture of Schleswig-Holstein i samarbete med Ars Baltica Berlin Office.


Stöd
Utställningen och katalogen är producerade med stöd från the Federal Cultural Foundation, Germany; samt the Federal Foreign Office, Berlin; the Stiftung Kulturfonds, Berlin


och följande institutioner i Ars Balticas samarbetsländer: Arts Council of Finland, Helsinki; Centre for Contemporary Arts (CCA), Tallinn; Contemporary Art Information Center (CAIC), Vilnius; Culture Capital Foundation of Latvia (CCF), Riga; Danish Contemporary Art Foundation (DCA), Copenhagen; Finnish Fund for Art Exchange (FRAME), Helsinki; International Artists’ Studio Program in Sweden (IASPIS), Stockholm; Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga; Moderna Museet, International Programme, Stockholm; Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Riga; Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Tallinn; Ministry of Culture, International Relations and European Integration Department, Warsaw; Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Vilnius; National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow; Office for Contemporary Art Norway, Oslo; Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo.


Utställningar: 12 februari - 17 april 2005
Öppettider: Alla dagar 11-17, Onsdagar 11-21
Stängt: Midsommarafton, Midsommardagen,
24/12, 25/12, 31/12 samt när vi byter utställning


Malmö Konsthall
S:t Johannesgatan 7
S-200 10 Malmö
Telefon +46 40 34 12 86 (Bookings and information)
Fax +46 40 30 15 07
Email info.konsthall@malmo.se

www.konsthall.malmo.se
www.ars-baltica.net

© Jari Silomäki

Jari Silomäki: The Void of Realized Dreams, 2001What is Important?
3rd Ars Baltica Triennial of Photographic Art

Knut Åsdam
(NO), Bigert & Bergström (SE), Agnieszka Brzezanska (PL), Aristarkh Chernyshev (RU), Oskar Dawicki (PL), Miklos Gaál (FI), Ilkka Halso (FI), Isabell Heimerdinger (DE), Elsebeth Jørgensen (DK), Anne Szefer Karlsen (NO), Eve Kask (EE), Joachim Koester (DK), Tatyana Liberman (RU), Wiebke Loeper (DE), Wolfgang Plöger (DE), Arturas Raila (LT), Gatis Rozenfelds (LV), Johanna Rylander (SE), Jari Silomäki (FI), Florian Slotawa (DE), Irma Stanaityte (LT)


Ars Baltica is a forum for the cross-border cultural exchange in the Baltic area. Working with the question and title "What is Important?", the curatorial team of the 3rd Ars Baltic Triennial of Photographic Art aims to deepen the critical dialogue on art and photography between artists, curators and institutions in the region.


The structural content of the project begins by looking at what is important today for Baltic artists who use the photographic medium. Etymologically, "important" is that which is valuable enough to be "brought in", in other words, that which the individual or a community searches out and selects for itself.


"What is Important?" is not a thematic exhibition, but the works chosen do relate a certain artistic attitude. While many artists were concerned with establishing photography as art in the 90s, today, art with photography is one of many artistic strategies. Artists avoid the single representative image or play with it, include the performative and the narrative in their work, and produce image kaleidoscopes or complexes. Photography is not singled out as a specific medium, but is used by the artist, as others use it. In other words, formal issues are less important than the artist's attempt to extract segments of reality, import and appropriate them, and communicate these to others.


Paradoxically enough, the artists in this exhibition combine an interest in the apparently unimportant and the desire to evoke important narratives. The most different forms of narrative in today's Baltic photographic art are established around the following points of crystallisation. On the one hand, there are the stories that deal with the self, or where the public colliding with the private becomes an issue, and in which subjective experience and playful narratives replace the focus on the body typical of the 80s and 90s. On the other hand are the stories in which locations around and beyond the self are a central issue, and where the subjective importance of places supersedes the detached viewpoint on sites, characteristic of the early 90s. Concentrating on the local, the private, and the personal point of view, the artists attribute particular importance to individual territories, not yet absorbed globally or medially.


Curatorial Team: Dorothee Bienert, Berlin; Lars Grambye, Malmo/Copenhagen; Lolita Jablonskiene, Vilnius


A catalogue with 160 pages and approx. 150 illustrations is available. The publication in English is conceived as a discussion forum on art and photography in the Baltic region, and encloses text contributions by the artists as well as by Dorothee Bienert, Ekaterina Degot, Helena Demakova, Lukasz Gorczyca, Lars Grambye, Jonas Ekeberg, Anders Harm & Hanno Soans, Mika Hannula, Lolita Jablonskiene, Lars Bang Larsen, John Peter Nilsson, Jonas Valatkevicius and Jan Verwoert.


realised venues: Stadtgalerie Kiel (DE); Mecklenburg Kuenstlerhaus Schloss Plueschow (DE); Bergen Kunsthall, Bergen (NO); Contemporary Art Centre, Vilnius; Former Building of the Riga City Council, Riga (LV), Tallinn Art Hall, Tallinn (EE), Pori Art Museum, Pori (FIN)


An exhibition project by the Ministry of Education, Science, Research and Culture of Schleswig-Holstein in collaboration with the Ars Baltica Berlin Office.


Exhibition and catalogue have been funded by the Federal Cultural Foundation, Germany; as well as the Federal Foreign Office, Berlin; the Stiftung Kulturfonds, Berlin and the following institutions in the Ars Baltica partner countries:


Arts Council of Finland, Helsinki; Centre for Contemporary Arts (CCA), Tallinn; Contemporary Art Information Center (CAIC), Vilnius; Culture Capital Foundation of Latvia (CCF), Riga; Danish Contemporary Art Foundation (DCA), Copenhagen; Finnish Fund for Art Exchange (FRAME), Helsinki; International Artists' Studio Program in Sweden (IASPIS), Stockholm; Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga; Moderna Museet, International Programme, Stockholm; Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Riga; Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Tallinn; Ministry of Culture, International Relations and European Integration Department, Warsaw; Ministry of Culture of theRepublic of Lithuania, Vilnius; National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moscow; Office for Contemporary Art Norway, Oslo; Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo.


Exhibition: February 12 - April 17, 2005
Opening hours: daily 11 am - 5 pm, Wed 11 am - 9 pm