© Nina Sten-Knudsen


Nina Sten-Knudsen
FLODEN#HAVET#CANYONClick for English text


Vi er kommet til at kende Nina Sten-Knudsen for det monumentale landskabsmaleri med de mange fokuspunkter. Dette landskab har aldrig været flottere, mere storslået og mere radikalt end i den serie af nye malerier, der nu vises i Faurschou, og som Nina Sten-Knudsen har malet igennem det sidste år under et atelierophold i Berlin.


Nina Sten-Knudsen præsenterer os for billeder af en anden verden. Selv om det netop er billeder af vores verden, af vores natur, er de så langt fra den hverdag, de fleste af os lever i: Et fortravlet by- og arbejdsliv, hvor mediebilleder dagligt strømmer ind i vores hjem med nyt fra de politiske beslutningstagere, og med rapporter fra verdens brændpunkter.


Hos Nina Sten-Knudsen er denne verden vendt ryggen, og i stedet møder vi den storslåede natur gennem udstillingens tre hovedværker: Floddalen efter stormen, det brusende hav med de mørke stenflader ved skumringstid, og de kæmpestore okkerfarvede klipper og fjeldkløfter.


Orkanstormen har efterladt floddeltaet fuldt af vand. Over hele scenariet hviler stilheden efter stormen og det spæde forløsende sollys, som ubønhørligt afslører skaderne: Store træer er revet op med rode og kastet omkring som Mikado-pinde - der er kommet nye vandveje, hvor der før var jord og marker, og husene er oversvømmede. Men som sædvanlig er dette ikke den eneste historie; der er detaljer overalt i billedet: En kvinde på en stol ved et vindue, et brevfragment.


I det dybtblå maleri af et hav - og klippelandskab er mennesket kun repræsenteret ved flyvemaskinen højt på himlens blå, eller som ensomme vandrere i det vældige gyldne kløft-landskab.


Nina Sten-Knudsen tager os med ud i de store, åbne vider, steder, hvor mennesket næsten ikke kommer, og hvis vi gør - bliver vi uværgeligt opmærksomme på vores egen eksistens i et sansende nærvær af noget, der er så meget større end os selv: Naturen - som har været her så længe før os, som formentlig vil overleve os, men som også er så skrøbelig og påvirkelig, og så fuld af kræfter, at vi er totalt magtesløse i dens vold.


Det er naturen som kraft og som skønhed - helt i romantikkens ånd - som en mental-transcenderende oplevelse, en beruselse, en bjergtagelse i ordets bogstaveligste forstand.


Det er virkelig en lise for sjælen af gå på vandring i Nina Sten-Knudsens detaljerige landskaber, både de tre store, men også de 10 fine malerier i mindre format, som også vil blive vist på udstillingen.


Exhibition: 3.4. - 31.5.2008
Gallery hours: Tues-Fri 11am - 5pm, Sat 11am - 2 pm

Galleri Faurschou
St. Strandstræde 21
DK-1255 København K.
Telephone +45 33 91 41 31
Fax +45 33 91 11 86
Email gallery@faurschou.com

www.faurschou.com

Nina Sten-Knudsen
FLODEN#HAVET#CANYONWe have come to recognize Nina Sten-Knudsen for her monumental landscape paintings with multiple focal points. The landscapes have never been more beautiful, more grandiose or more radical than in her new series of paintings currently exhibited at Faurschou Copenhagen. All works were painted during Nina Sten-Knudsen's stay in Berlin over the past year.


Nina Sten-Knudsen presents us with images of another world. Even though they are images of our world and our known nature they are nevertheless images far removed from the everyday, hectic city- and working life that most of us live. From such a place where the imagery from the media continuously enters our homes with news about the political decision makers and reports from the world's hot spots.


Nina Sten-Knudsen has turned her back on this world and we now encounter a grandiose nature in the three main works: The river delta after the raging storm, the roaring ocean with the dark rock surfaces at twilight, and the gigantic ochre coloured landscape of rocks and canyons.


The hurricane has left the flood delta covered in water. Embedded in this scenario is the silence following the storm and the vague redemption of sunlight that merciless reveals the damages. Huge trees have been torn up with roots and thrown around like Mikado sticks. New waterways have emerged where previously fields and soil were cultivated and the houses have been flooded. As with most of Nina Sten-Knudsen's works, this is not the only story presented to us on the canvas, there are details everywhere in the painting, such as a woman sitting on a chair by a window and the fragment of a letter.


In the deep blue painting of an ocean and rock landscape the human presence is only represented by the aeroplane in the sky, or by the lonely wanderers in the enormous golden rock ravine landscape.


Nina Sten-Knudsen takes us out into the large, wide open landscapes where humans hardly ever come, and if we do, we become aware of our own fragile existence by sensing the presence of something larger than ourselves. Nature that was here so much longer before us and that most likely will outlive us. Nature at once so fragile, and so affected by us, and yet so full of power that we are left powerless by its sheer force.


We are presented with the beauty and power of Nature - much in the spirit of Romanticism where Nature was seen as a mental, transcending and breathtaking experience.


It is no less than solace letting one's eyes wander in Nina Sten-Knudsen's detailed landscapes, both in the three large paintings, and in the 10 smaller format works exhibited.


Exhibition: 3 April - 31 May 2008
Gallery hours: Tues-Fri 11am - 5pm, Sat 11am - 2 pm